STATUT

W dniu 22 lutego 1992r., w Gdańsku postanowiono powołać stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych przyjmując niniejszy statut.

§ 1

Nazwa brzmi: Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a jego siedzibą jest miasto Gdańsk. Celem stowarzyszenia jest skupienie osób profesjonalnie zajmujących się numizmatyką, reprezentacja i obrona ich interesów, prowadzenie popularyzacji tematyki numizmatycznej, szkolenie i przygotowanie ekspertów w tej dziedzinie, nawiązywanie kontaktów z organizacjami numizmatycznymi zagranicznymi i międzynarodowymi. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność informacyjno – promocyjną, organizowanie spotkań środowiskowych, wystawy, aukcje, kursy, szkolenia oraz działalność wydawniczą.

§ 2

Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami. Nabycie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu. Osoba ubiegająca się o członkostwo powinna przedłożyć rekomendację 2–ch członków stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: śmierci członka, dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, wykreślenia z listy członków Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania postanowień Statutu. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie większością głosów na wniosek zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest praca społeczna na rzecz realizacji jego celów, popularyzacja prac Stowarzyszenia i numizmatyki, udział w pracach władz Stowarzyszenia, dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz płacenie składek. Prawem członka Stowarzyszenia jest bierne i czynne prawo wyborcze do jego władz, wgląd w dokumenty Stowarzyszenia, udział w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia, formułowanie swych opinii i dezyderatów co do działalności Stowarzyszenia i jego władz, wpływa na kierunki, działania Stowarzyszenia oraz obrona i reprezentacja swych prawa jako numizmatyka przez Stowarzyszenie.

§ 3

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§ 4 Najwyższą władzą Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych jest Walne Zebranie Członków. Określa ono sposoby oraz stopień realizacji celów Stowarzyszenia i zadania dla władz Stowarzyszenia. Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawach nie należących do właściwości innych władz Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów jego uczestników obecnych na zebraniu. Walne Zebranie na okres dwóch lat wybiera 4 – osobowy Zarząd i 3 – osobową Komisję Rewizyjną. W sprawach istotnych dla Stowarzyszenia może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie, może być ono też zwołane na pisemny wniosek większości członków Stowarzyszenia zgłoszony Zarządowi, na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem zebrania.

§ 5

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmiana, zatwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania, uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania i jego zmiana, wybór Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, ustalanie trybu załatwiania spraw gospodarczych oraz porządku wyborczego, przyjmowanie sprawozdań Zarządu w zakresie finansów i działalności, udzielenie absolutorium Zarządowi, podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków stowarzyszenia.

§ 6

Zarząd reprezentuje i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, realizuje uchwały Walnego Zebrania, czuwa nad funduszem Stowarzyszenia i gospodarką finansową, prowadzi działalność gospodarczą Stowarzyszenia. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu i Skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Prawo do reprezentacji Stowarzyszenia mają dwuosobowo Prezes i Wiceprezes. W imieniu Stowarzyszenia mogą również występować działający łącznie Członek Zarządu i Skarbnik. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są – Prezes i Wiceprezes ( dwuosobowo), albo działający łącznie Wiceprezes ze Skarbnikiem Istotne dla Stowarzyszenia decyzje podejmuje Zarząd w formie uchwały, dla ich ważności wymagana jest zgoda większości członków zarządu. Przy dwóch głosach za uchwała decyduje głos prezesa, a pod jego nieobecność Wiceprezesa. Ustępujący zarząd składa sprawozdanie, które jest przyjmowane przez Walne Zebranie. Zarząd w całości lub jego członek może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie z powodu nierealizowania zadań, o których mowa w ust.1. W takim przypadku lub w razie rezygnacji z działalności w zarządzie Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego przy zachowaniu rygorów § 5 Statutu.

§ 7

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, sprawuje pieczę nad szczegółową gospodarką finansową i materiałową Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członka. Komisja składa Walnemu Zebraniu roczne sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu. Komisja Rewizyjna w całości lub jej członek może być odwołana przed upływem kadencji przez Walne Zebranie z powodu nierealizowania zadań, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku lub w razie rezygnacji z działalności w Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego przy zachowaniu rygorów z § 4 Statutu. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte większością głosów, przy obecności minimum 50% członków komisji.

§ 8

Stowarzyszenie środki finansowe dla działalności uzyskiwać będzie ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, w tym także gospodarczej, ofiarności publicznej. Składki są ustalane przez Walne Zebranie na cały rok.

§ 9

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z) Działalność organizacji profesjonalnych (91.12.Z) Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana (91.33.Z)

§ 10

Zmiany Statutu wymagają kwalifikowanej większości głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie może być rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania podjętą ilością 75% liczby głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.Statut po zmianach został uchwalony przez członków założycieli na zebraniu w Gdańsku w dniu 03 czerwca 2006r.Powyższy tekst jednolity został uchwalony uchwałą Stowarzyszenia.

Zarząd: Jarosław Dutkowski
Ryszard Kondrat
Sergiusz Stube
Tomasz Bogdanowicz.